Przykładowe arkusze z języka obcego

Egzamin gimnazjalny jest jednym z wielu skutków reformy edukacji w Polsce. Wraz z powstaniem gimnazjów wprowadzone zostały egzaminy końcowe. Władze uznały, że uczniowie powinni już na etapie szkoły podstawowej przyzwyczajać się do form egzaminów końcowych, tak by późniejsze egzaminy nie stanowiły dla nich dodatkowego stresu. Egzaminy końcowe mają działać także motywująco. Uczniowie wiedzą, że muszą się uczyć, poza oceną końcową z danego przedmiotu, podstawą dostania się do kolejnej szkoły, będzie bowiem wynik egzaminu.

W taki właśnie sposób sprawdzana jest między innymi wiedza uczniów kończących szkoły gimnazjalne. Uczniowie po trzeciej klasie podchodzą do trzech egzaminów. Są to testy z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych oraz egzamin z nowożytnego języka obcego. Uczniowie mają do wyboru bardzo wiele języków. Większość z nich wybiera jednak angielski, jako że ten najczęściej wykładany jest w szkołach gimnazjalnych.

Uczniowie mogą wybierać spośród języków angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i niemieckiego. Egzamin ten obowiązuje wszystkich uczniów. Test podzielony jest na dwie części: podstawową i rozszerzoną. Pierwsza obowiązuje uczniów, którzy naukę danego języka rozpoczęli w gimnazjum. Druga zaś, przeznaczona jest dla uczniów, którzy naukę danego języka rozpoczęli w szkole podstawowej, w gimnazjum zaś, ją kontynuują.

Do obu poziomów może przystąpić jednak każdy uczeń. Poziom rozszerzony jest dostępny także dla tych, którzy nie kontynuowali nauki języka. Wszystko zależy od tego czy czują się na siłach, by przystąpić do tego rodzaju egzaminu.

Test z języka obcego sprawdza podstawową wiedzę i umiejętności językowe uczniów na poziomie określonym przez podstawę programową szkół gimnazjalnych.

Egzamin z języka nowożytnego swoją formą niewiele różni się od egzaminu maturalnego. Oczywiście poziom dostosowany jest do wiedzy gimnazjalistów. Na teście sprawdzana jest znajomość struktur gramatycznych, rozumienie ze słuchu, umiejętność konstruowania wypowiedzi, czytanie ze zrozumieniem oraz znajomość funkcji językowych.

Uczeń na tego rodzaju egzaminie musi odpowiadać na pytania zamknięte oraz otwarte. Pytania te sprawdzają jego słownictwo ale także znajomość konstrukcji wypowiedzi. Podobnie jak w innych rodzajach egzaminów gimnazjalnych, także podczas tego testu, uczniowie spotkają się z różnymi typami zadań. Różnorodność pozwala bowiem na kompleksową ocenę wiedzy i kompetencji językowych danego ucznia.

Egzamin z języka może z pewnością wzbogacić dokumenty rekrutacyjne do szkoły średniej. Test tego rodzaju jest obowiązkowy dla wszystkich. Niewątpliwie, w przypadku wyboru języka nietypowego, jest przepustką do liceum o profilu językowym lub klasy językowej w wybranej szkole średniej.